top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นายณัฐพล ลาภยืนยง

สาขากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นายณัฐพล ลาภยืนยง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากายวิภาคศาสตร์ ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการหอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565) อันดับที่ 2 ในกลุ่ม สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ดู 60 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page