top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ขอต้อนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมกิตติศักดิ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วนัสนันท์ แป้นนางรอง รองหัวหน้าสาขาฝ่ายปริญญาตรี และ รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ประจะเนย์ รองหัวหน้าสาขาฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นผู้กล่าวต้อนรับและให้โอวาส ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขากายวิภาคศาสตร์ทุกชั้นปี

ดู 58 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page