top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ขอขอบคุณ คุณสุพจน์ สัจจพงษ์

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณสุพจน์ สัจจพงษ์ ที่ได้มอบพัดลม 5 ตัว แก่สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ดู 14 ครั้ง
bottom of page