top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

กิจกรรมการนำเสนองานวิจัยต่าง ๆ ในปัจจุบันที่มีในสาขาฯ

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการนำเสนองานวิจัยต่าง ๆ ในปัจจุบันที่มีในสาขาฯ ได้แก่ กลุ่มวิจัยด้าน Reproductive biomedicine, Bone researches, Great lab (cell culture), Anti-aging in C. elegans model, Neurogenesis research group ให้แก่นักศึกษาบัณฑิตใหม่ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมงานวิจัยต่าง ๆ ที่หลากหลายของคณาจารย์ในสาขาฯ และจะได้นำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกทำวิจัยที่สนใจและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักหลังจากเรียนจบชั้นปีที่ 1 แล้วดู 62 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page