ค้นหา
  • Surang Chomphoo

การบรรยายพิเศษเรื่อง KKUMEDX โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อัปเดตเมื่อ เม.ย. 14

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 12.00-13.00 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสราภรณ์ เทพวงษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและคณะ ให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง KKUMEDX แก่คณาจารย์และบุคลากร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ณ ห้องประชุม กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย (onsite) และ zoom (online)ดู 30 ครั้ง0 ความคิดเห็น