top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

การบรรยายพิเศษเรื่อง KKUMEDX โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อัปเดตเมื่อ 14 เม.ย. 2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 12.00-13.00 น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสราภรณ์ เทพวงษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและคณะ ให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง KKUMEDX แก่คณาจารย์และบุคลากร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ณ ห้องประชุม กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย (onsite) และ zoom (online)
ดู 130 ครั้ง

コメント


bottom of page