หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากายวิภาคศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

คุณสมบัติ
  1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ข้อ 21.2 หรือเป็นไปตามระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ และ

  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต    สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รังสีการแพทย์ การแพทย์แผนไทย-ประยุกต์บัณฑิต หรือเทียบเท่า ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 มีความสามารถและศักยภาพในการทำวิทยานิพนธ์ คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

  3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีแข็งแรงดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคติดต่อหรือ โรคร้าย ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีแพทย์ปริญญารับรอง

  4. เป็นผู้มีความประพฤติดี

การสอบคัดเลือก
  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173