เจ้าหน้าที่

ญาดา พลแสน

นักวิชาการวิทยาศาสตร์

สมาน ทิมาชัย

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป

ปานิตา บุญรักษา

พนักงานธุรการ

สันติ ทิมนตรี

พนักงานผ่าศพ

ชานนท์ น้อยชมภู

พนักงานรักษาศพ

สราวุธ สายสิม

พนักงานรักษาศพ

ดำรงค์ หีบแก้ว

พนักงานวิทยาศาสตร์

ลาวัลย์ ชาติศรี

พนักงานวิทยาศาสตร์

ดาราพร จันทรเนตร

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป

ยุทธศักดิ์ ชินคำหาญ

พนักงานช่าง

วิลัยพุด ชินคำหาญ

พนักงานรักษาศพ

ทนงศักดิ์ รูปเกลี้ยง

พนักงานรักษาศพ

ปรีดา คชเนตร

พนักงานผ่าและรักษาศพ

อนุกูล ศรีแพงมล

พนักงานห้องทดลอง

ปิยภรณ์ เขื่อนแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป

นงเยาว์ คนล้ำ

พนักงานธุรการ

สายัญ น้อยชมภู

พนักงานช่าง

สมเกียรติ วงษ์พันตรี

พนักงานรักษาศพ

สามารถ วงษ์พันตรี

พนักงานรักษาศพ

อิสรพงษ์ น้อยชมภู

พนักงานผ่าและรักษาศพ

จันทร์หอม จันตรีชา

แม่บ้าน

  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173