นางสาวศรารัตน์ อินทร์น้อย

นักศึกษาฝึกงาน

23 พฤศจิกายน 2563 – 12 มีนาคม 2564

นางสาวศมนญา สารผล

นักศึกษาฝึกงาน

23 พฤศจิกายน 2563 – 12 มีนาคม 2564

นางสาวเกตุกมล คงสท้าน

นักศึกษาฝึกงาน

23 พฤศจิกายน 2563 – 12 มีนาคม 2564

  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173